Powstanie klubu

Wiosną 1947 roku, a więc w dwa lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, jednej z najstraszliwszych w dziejach ludzkości, grupa starszych osób i część młodzieży zwołała w Rogowie zebranie, którego głównym celem było powołanie do życia organizacji zapewniającej młodzieży warunki do uprawiania sportu.

Na zebraniu w którym uczestniczyli: Klemens Maciaszczyk, Marian Dębowski, Marian Kanclerz, bracia Zygmunt i Florian Frelicho-wie, Jan Tyzler, Wojciech Maciejewski, Albin Siwa i Stefan Wojcieszak, podjęto decyzję o powołaniu do życia organizacji sportowej pod nazwą „Wiejski Klub Sportowy w Rogowie.” Wymieniane osoby to założyciele Klubu, którzy, podobnie jak inni działacze społeczni wiedzieli, że trzeba zająć się młodzieżą, dać jej możność wyżycia się, zapewnić jej wszelkie możliwości rozwoju, wychowania fizycznego i sportu.

Pod tym względem miasta znów wyprzedzały wieś, gdyż wracały do starych doświadczeń i tradycji klubów sportowych, lub działające w oparciu o nowo powstałe, gromadziły w nich młodzież, która od nowa rozpoczynała uprawiać sport, kładąc podwaliny pod przyszłe osiągnięcia sportu masowego i wyczynowego.

Nie chcąc pozostawać w tyle, grupa założycieli Wiejskiego Klubu Sportowego w Rogowie postawiła sobie za cel wychowanie młodzieży środowiska wiejskiego poprzez kulturę fizyczną i sport. Było to zamierzenie bardzo odważne ,gdyż starsi pamiętają, że w tym czasie zdobycie piłki do siatkówki, czy piłki nożnej urastało do problemu, nie mówiąc już o ubraniach sportowych czy innym sprzęcie.

W owym czasie w Rogowie nie było boiska, dlatego do celów sportowych wykorzystywano miejsca obok budynku przy tartaku oraz ogród przy obecnym Ośrodku Zdrowia, a pomieszczenie na magazyn sprzętu sportowego bezinteresownie udostępnił właściciel młyna, Pan Wojciech Maciejewski w swoich pomieszczeniach i w miarę swych możliwości finansowych wspierał Klub.

Wszystkie wolne chwile wykorzystywano na grę w piłkę nożną, siatkówkę i treningi lekkoatletyczne, a przede wszystkim rzuty kulą i bardzo modne w tym okresie rzuty granatem. Do uprawiania tych konkurencji było bardzo dużo chętnych, a prym wiedli bracia Frelichowie, natomiast w piłce nożnej Mieczysław Wysocki i Jan Tyzler. Osoby te już nie pierwszej młodości dawały przykład młodym, jak należy rozwijać tężyznę fizyczną i sport.
W łatach 1947- 1950 członkowie WKS Rogowo włączali się do organizowanych centralnie masowych imprez sportowych, jak biegi narodowe i marsze jesienne.

W 1948 roku w związku z objęciem patronatu nad rozwijającym się ruchem sportowym na wsi przez Związek Samopomocy Chłopskiej, Klub zmienia nazwę na Ludowy Zespół Sportowy w Rogowie. W tym czasie przy Prezydium Gminnej Rady Narodowej zostaje powołana Gminna Rada Sportu Wiejskiego, a jej przewodniczącym został Gminny Komendant Hufca Organizacji Młodzieżowej „Służba Polsce” Edward Jach.

Na skutek starań działaczy sportowych Rada Narodowa przydziela LZS- owi grunt pod boisko, lecz decyzja ta nie była trafna, gdyż grunt był bardzo piaszczysty i nie nadawał się na obiekt sportowy. Była to parcela, gdzie obecnie znajdują się magazyny PZZ. W owych czasach nie było żadnych przydziałów sprzętu sportowego, a jego zakup lub otrzymanie uzależnione było od obrotności poszczególnych działaczy lub zawodników. Stąd też niejedna piłka w sposób mniej lub bardziej legalny czy oficjalny pochodziła od Klubu Sportowego „Stella” Gniezno, z którym byliśmy w stałym kontakcie.

Z upływem czasu wraz ze wzrostem organizacyjnym, zaczął się wykształcać szkielet grupy wyczynowej, z zabawy przechodzono na spoił wyczynowy, na osiąganie określonych wyników sportowych, chcąc tym samym udowodnić, że młodzież wiejską poprzez systematyczną pracę stać na wyczyn i spoił kwalifikowany.

W tym względzie wyróżniali się wspomniani już bracia Frelieho-wie, Mieczysław Wysocki, Jan Tyzler, a z młodszych: Florian Adamczyk, Kazimierz Rogacz, Stanisław Petrykowski, Anna Karmowska, Włady­sław Kraska, Bogdan Brzeziński, Kazimierz Kluczyński, Władysław Stolarski, Antoni Bernard, Marian Danelski, Tadeusz Michalski, Józef Prudnicki, Peszek Skrzypczyński, Jerzy Strzelewicz, Marian Piniarski, Marian Ratajczak, Józef Węgrzyn i wielu innych.

Dalszym ważnym wydarzeniem w dziejach naszej sportowej organizacji było przyjęcie w 1950 roku patronatu nad LZS-em przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Rogowie.

W tym samym roku otrzymaliśmy od Związku „Samopomocy Chłopskiej” w Żninie komplet butów i ubiorów sportowych dla drużyny piłki nożnej. Jak cenny był to dar świadczą słowa zapisane w kronice Klubu przez Klemensa Maciaszczyka „(…) sprzęt tu wiozłem do Rogo­wa z wielką radością jako bezcenny skarb (…)”

W dniu 21 maja 1950 roku LZS rozegrał pierwszy od chwili swego powstania mecz piłki nożnej z Klubem Sportowym „Związko­wiec” Żnin. Drużyna ta w owym czasie rozgrywała mecze w A klasie. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem „Związkowca” w stosunku 12:0, a schodzącej z boiska naszej drużynie zawodnicy ze Żnina mówili: „(…) każdy z Rogowian otrzymał po jednej bramce , a ta dwunasta to dla Maciaszczyka…”

Ta wysoka porażka nie załamała jednak naszych zawodników i jak wyni­ka z zapisów bramkarza, już w następną niedzielę rozgrywano ponownie mecze w Żninie (w Rogowie nadal nie było boiska) w ramach turnieju o puchar Związku „Samopomocy Chłopskiej”. Wtedy nasza drużyna wygrała z rezerwami „Związkowca” 3:1, a przegrała z Janowcem 0:4.

Taki był początek działalności sekcji piłkarskiej, która już sys­tematycznie trenowała, ale mecze rozgrywano tylko na wyjeździć do czasu uzyskania własnego boiska. Dzień ten wreszcie nadszedł i władze przekazały nam odpowiedni kawał gruntu pod obiekt sportowy, który stał się naszym warsztatem pracy. Boisko w ramach prac społecznych przy­gotowali sami członkowie Klubu i w dniu 10 września 1950 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oddano je do użytku. Fakt ten został odnotowany w kronice Klubu przez Klemensa Maciaszczyka w na­stępujących słowach : „(…) Dzień 10 września 1950 roku długo pozostanie w pamięci nas wszystkich, a przede wszystkim młodzieży, gdyż dzień ten jest jakoby zaślubinami młodzieży z tym kawałkiem ziemi, na którym powstanie gminne boisko spałowe. Niech ton teren będzie wielokrotnie świadkiem zaciętej i ambitnej, ale zawsze honorowej walki o każdy punkt, bramkę, każdy centymetr, każdy ułamek sekundy, o zwycięstwo. Życzę tutejszej młodzieży, aby jak najczęściej schodziła z boiska jako zwycięzca, ale niech uczy się uznawać wyższości innych, lepszych od siebie!,,

Dziś, po 57 latach od otrzymania przez Klubowego gruntu pod boisko powiększonego w 1975 roku o dodatkowy obszar w ilości jednego hektara, dzięki przychylności właściciela Stanisława Nowaka, na którym środkami finansowymi otrzymanymi od państwa i Gminnej Spółdzielni wybudowano obiekt z prawdziwego zdarzenia, na którym rozegrano kilkanaście tysięcy spotkań hokejowych, w tym kilkadziesiąt międzyna­rodowych i sześć międzypaństwowych, uwidacznia się społeczna potrzeba tego obiektu sportowego, o który tak usilnie kiedyś walczono. Nawet oponenci przekonali się o tym, że nie szkoda było oddać sportowcom tego kawałka dobrej ziemi. W pamiętnym dniu oddania boiska do eksploatacji rozegrano pierwsze w historii Rogowa mecze piłki nożnej pomiędzy dru­żynami starszych panów i młodzieży LZS z drużynami Sparty Janowiec. Dla ciekawości należy podać, że w drużynie starszych panów wystąpili m.in.: Marian Dębowski, Antoni Chudziński, Mikołaj Jakubek, Marian Bernard, Antoni Kaczmarek, Mieczysław Wysocki, Mieczysław Jabłoński, Jan Tyzler, Florian Frelich.

W latach następnych przez ponad trzydzieści lat corocznie z oka­zji różnych świąt państwowych, spółdzielczych, drużyna starszych panów, choć w zmienionych składach osobowych rozgrywała mecze piłkarskie do­kumentując hasło: „przez sport do radości…”. Posiadając boisko, rozgry­wano towarzyskie mecze piłkarskie z okolicznymi drużynami, a zwłaszcza ze Żnina i Janowca.